Resurse

Ce se intelege prin arendare ?

Prin arendare se intelege contractul incheiat intre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal de bunuri agricole, denumit arendator, si arendas, cu privire la exploatarea bunurilor agricole pe o durata determinata si la un pret stabilit de parti. 

Care sunt bunurile care pot fi arendate?

Prin bunuri agricole care pot fi arendate se intelege terenuri cu destinatie agricola, si anume: terenuri agricole productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, arbustii fructiferi, plantatiile de hamei si duzi -, pasunile impadurite, terenurile ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajari piscicole si de imbunatatiri funciare, drumurile tehnologice, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola, precum si animalele, constructiile de orice fel, masinile, utilajele si alte asemenea bunuri destinate exploatarii agricole.

Cum se incheie contractul de arendare?

• Arendarea se face prin contract incheiat intre arendator, pe de o parte, si arendas, pe de alta parte. Partile contractante pot fi persoane fizice sau juridice.
• Contractul de arendare se intocmeste in scris, cate un exemplar pentru fiecare parte si un exemplar care se depune la consiliul local in a carui raza teritoriala se afla bunurile arendate, in termen de 15 zile de la data incheierii. Acesta se inregistreaza intr-un registru special, tinut de secretarul consiliului local.
• Cand bunurile arendate sunt situate in raza teritoriala a mai multor consilii locale, inregistrarea si depunerea contractului se fac la fiecare consiliu local in a carui raza teritoriala este situat bunul arendat. 

Ce trebuie sa contina contractul de arendare?

Contractul de arendare trebuie sa cuprinda:
• partile contractante si domiciliul sau sediul acestora;
• obiectul contractului, complet si precis determinat; obiectul contractului trebuie sa cuprinda descrierea amanuntita a tuturor bunurilor agricole arendate, inventarul acestora si planul de situatie al terenurilor;
• obligatiile fiecareia dintre parti, expres si complet mentionate;
• durata arendarii;
• arenda, modalitatile si termenele de plata a acesteia;
• raspunderile fiecarei parti; orice suprafata de teren sau orice alt bun agricol ce se va retine de catre arendator se va specifica separat in contract;
• alte clauze convenite de parti si permise de lege.

Partile vor include in contractul de arendare si clauze de asigurare a bunurilor agricole, care sunt in sarcina arendasului.

Cine suporta costurile incheierii contractului de arendare?

Taxele de redactare si inregistrare a contractului de arenda sunt in sarcina arendasului.

Care este durata contractului de arendare?

Durata arendarii se stabileste de catre parti in contractul de arendare.